مجله نسیم شو


موضوع: مدارس و مراکز آموزشی

فیلم های آموزشی ، روش نوین یادگیری

۲۹ فروردین ۱۳۹۷

ویدئو به دانش آموزان این اجازه را می دهند که در حین تماشا لذت هم ببرند و برای فهم مطالب جدید هر لحظه و هر کجا به درون دریای اطلاعات شیرجه بزنند

ادامه مطلب

جستجو در مجله

نسیم 1

بنر نسیم 2

بنر نسیم 3