رونمایی و افتتاحیه

 

انتخاب بسته های فیلمبرداری


بسته برلیان
بسته برلیان

فیلمبرداری مراسم با دو دوربین
استفاده از سیستم مونتاژ سر صحنه
بارگذاری فیلم آماده شده نهایی در پنل مشتری جهت مشاهده و دانلود
بارگذاری فیلم در بخش فروشگاه در صورت در خواست مشتری
زمان آفیش گروه فیلمبرداری در این بسته تا ۶ ساعت می باشد
 

قیمت : ۱۹۰۰۰۰۰ تومان
سفارش دهید

بسته زمرد
بسته زمرد

فیلمبرداری مراسم با دو دوربین
استفاده از سیستم مونتاژ سر صحنه
عکاسی حرفه ای از مراسم
بارگذاری عکس ها در پنل مشتری به همراه لینک دانلود
بارگذاری فیلم آماده شده نهایی در پنل مشتری جهت مشاهده و دانلود
بارگذاری فیلم در بخش فروشگاه در صورت در خواست مشتری
زمان آفیش گروه فیلمبرداری در این بسته تا ۶ ساعت می باشد
 

قیمت : ۲۲۰۰۰۰۰ تومان
سفارش دهید

بسته فیروزه
بسته فیروزه

فیلمبرداری مراسم با سه دوربین
استفاده از سیستم مونتاژ سر صحنه
بارگذاری فیلم آماده شده نهایی در پنل مشتری جهت مشاهده و دانلود
بارگذاری فیلم در بخش فروشگاه در صورت در خواست مشتری
زمان آفیش گروه فیلمبرداری در این بسته تا ۶ ساعت می باشد
 

قیمت : ۲۳۰۰۰۰۰ تومان
سفارش دهید

بسته عقیق
بسته عقیق

فیلمبرداری مراسم با سه دوربین
استفاده از سیستم مونتاژ سر صحنه
عکاسی حرفه ای از مراسم
بارگذاری عکس ها در پنل مشتری به همراه لینک دانلود
بارگذاری فیلم آماده شده نهایی در پنل مشتری جهت مشاهده و دانلود
بارگذاری فیلم در بخش فروشگاه در صورت در خواست مشتری
زمان آفیش گروه فیلمبرداری در این بسته تا ۶ ساعت می باشد
 

قیمت : ۲۵۰۰۰۰۰ تومان
سفارش دهید

بسته یاقوت
بسته یاقوت

فیلمبرداری مراسم با چهار دوربین
استفاده از سیستم مونتاژ سر صحنه
بارگذاری فیلم آماده شده نهایی در پنل مشتری جهت مشاهده و دانلود
بارگذاری فیلم در بخش فروشگاه در صورت در خواست مشتری
زمان آفیش گروه فیلمبرداری در این بسته تا ۶ ساعت می باشد
 

قیمت : ۲۵۵۰۰۰۰ تومان
سفارش دهید

بسته مروارید
بسته مروارید

فیلمبرداری مراسم با چهار دوربین
استفاده از سیستم مونتاژ سر صحنه
عکاسی حرفه ای از مراسم
بارگذاری عکس ها در پنل مشتری به همراه لینک دانلود
بارگذاری فیلم آماده شده نهایی در پنل مشتری جهت مشاهده و دانلود
بارگذاری فیلم در بخش فروشگاه در صورت در خواست مشتری
زمان آفیش گروه فیلمبرداری در این بسته تا ۶ ساعت می باشد
 

قیمت : ۲۹۵۰۰۰۰ تومان
سفارش دهید

بسته الماس
بسته الماس

فیلمبرداری مراسم با دو دوربین
استفاده از سیستم مونتاژ سر صحنه
بارگذاری فیلم آماده شده نهایی در پنل مشتری جهت مشاهده و دانلود
بارگذاری فیلم در بخش فروشگاه در صورت در خواست مشتری
زمان آفیش گروه فیلمبرداری در این بسته تا ۱۲ ساعت می باشد.
 

قیمت : ۲۰۵۰۰۰۰ تومان
سفارش دهید

بسته نقره ای
بسته نقره ای

فیلمبرداری مراسم با دو دوربین
استفاده از سیستم مونتاژ سر صحنه
عکاسی حرفه ای از مراسم
بارگذاری عکس ها در پنل مشتری به همراه لینک دانلود
بارگذاری فیلم آماده شده نهایی در پنل مشتری جهت مشاهده و دانلود
بارگذاری فیلم در بخش فروشگاه در صورت در خواست مشتری
زمان آفیش گروه فیلمبرداری در این بسته تا ۱۲ ساعت می باشد
 

قیمت : ۲۴۰۰۰۰۰ تومان
سفارش دهید

بسته طلایی
بسته طلایی

فیلمبرداری مراسم با سه دوربین
استفاده از سیستم مونتاژ سر صحنه
بارگذاری فیلم آماده شده نهایی در پنل مشتری جهت مشاهده و دانلود
بارگذاری فیلم در بخش فروشگاه در صورت در خواست مشتری
زمان آفیش گروه فیلمبرداری در این بسته تا ۱۲ ساعت می باشد
 

قیمت : ۲۴۵۰۰۰۰ تومان
سفارش دهید

بسته کهربا
بسته کهربا

فیلمبرداری مراسم با سه دوربین
استفاده از سیستم مونتاژ سر صحنه
عکاسی حرفه ای از مراسم
بارگذاری عکس ها در پنل مشتری به همراه لینک دانلود
بارگذاری فیلم آماده شده نهایی در پنل مشتری جهت مشاهده و دانلود
بارگذاری فیلم در بخش فروشگاه در صورت در خواست مشتری
زمان آفیش گروه فیلمبرداری در این بسته تا ۱۲ ساعت می باشد 

قیمت : ۲۸۰۰۰۰۰ تومان
سفارش دهید

بسته ویژه
بسته ویژه

فیلمبرداری مراسم با چهار دوربین
استفاده از سیستم مونتاژ سر صحنه
بارگذاری فیلم آماده شده نهایی در پنل مشتری جهت مشاهده و دانلود
بارگذاری فیلم در بخش فروشگاه در صورت در خواست مشتری
زمان آفیش گروه فیلمبرداری در این بسته تا ۱۲ ساعت می باشد
 

قیمت : ۲۸۵۰۰۰۰ تومان
سفارش دهید

بسته حرفه ای
بسته حرفه ای

فیلمبرداری مراسم با چهار دوربین
استفاده از سیستم مونتاژ سر صحنه
عکاسی حرفه ای از مراسم
بارگذاری عکس ها در پنل مشتری به همراه لینک دانلود
بارگذاری فیلم آماده شده نهایی در پنل مشتری جهت مشاهده
بارگذاری فیلم در بخش فروشگاه در صورت در خواست مشتری
زمان آفیش گروه فیلمبرداری در این بسته تا ۱۲ ساعت می باشد

قیمت : ۳۲۰۰۰۰۰ تومان
سفارش دهید