رونمایی و افتتاحیه

 

انتخاب بسته های فیلمبرداری


بسته برلیان
بسته برلیان

یک نفر عکاس و یک نفر فیلمبردار و یک دوربین فیلمبرداری به همراه نور پردازی

و تدوین فیلم مراسم 

عکس های مراسم و فیلم تدوین شده بر روی DVD

همچنین فایل اوریجینال همه تصاویر عکاسی شده در مراسم را نیز از نسیم شو هدیه بگیرید.

قیمت : ۱۱۰۰۰۰۰ تومان
سفارش دهید

بسته زمرد
بسته زمرد

یک نفر عکاس و یک نفر فیلمبردار و یک دوربین فیلمبرداری به همراه نور پردازی

و تدوین فیلم مراسم و تدوین دو کلیپ یکی ۵ دقیقه ای و یکی مخصوص اینستاگرام

عکس های مراسم و فیلم تدوین شده بر روی DVD

همچنین فایل اوریجینال همه تصاویر عکاسی شده در مراسم را نیز از نسیم شو هدیه بگیرید.

قیمت : ۱۲۰۰۰۰۰ تومان
سفارش دهید

بسته فیروزه
بسته فیروزه

یک نفر عکاس و دو نفر فیلمبردار و دو دوربین فیلمبرداری به همراه نور پردازی

و تدوین فیلم مراسم و تدوین دو کلیپ یکی ۵ دقیقه ای و یکی مخصوص اینستاگرام

عکس های مراسم و فیلم تدوین شده بر روی DVD

همچنین فایل اوریجینال همه تصاویر عکاسی شده در مراسم را نیز از نسیم شو هدیه بگیرید.

قیمت : ۱۵۰۰۰۰۰ تومان
سفارش دهید

بسته عقیق
بسته عقیق

یک نفر عکاس و سه نفر فیلمبردار و سه دوربین فیلمبرداری به همراه نور پردازی

و تدوین فیلم مراسم و تدوین دو کلیپ یکی ۵ دقیقه ای و یکی مخصوص اینستاگرام

عکس های مراسم و فیلم تدوین شده بر روی DVD

همچنین فایل اوریجینال همه تصاویر عکاسی شده در مراسم را نیز از نسیم شو هدیه بگیرید.

قیمت : ۱۹۰۰۰۰۰ تومان
سفارش دهید

بسته یاقوت
بسته یاقوت

یک نفر عکاس و دو نفر فیلمبردار و دو دوربین فیلمبرداری به همراه نور پردازی و تصویربرداری هوایی (هلی شات)

و تدوین فیلم مراسم و تدوین دو کلیپ یکی ۵ دقیقه ای و یکی مخصوص اینستاگرام

عکس های مراسم و فیلم تدوین شده بر روی DVD

همچنین فایل اوریجینال همه تصاویر عکاسی شده در مراسم را نیز از نسیم شو هدیه بگیرید.

قیمت : ۲۰۵۰۰۰۰ تومان
سفارش دهید

بسته مروارید
بسته مروارید

یک نفر عکاس و سه نفر فیلمبردار و سه دوربین فیلمبرداری به همراه نور پردازی و تصویربرداری هوایی (هلی شات)

و تدوین فیلم مراسم و تدوین دو کلیپ یکی ۵ دقیقه ای و یکی مخصوص اینستاگرام

عکس های مراسم و فیلم تدوین شده بر روی DVD

همچنین فایل اوریجینال همه تصاویر عکاسی شده در مراسم را نیز از نسیم شو هدیه بگیرید.

قیمت : ۲۳۵۰۰۰۰ تومان
سفارش دهید

بسته الماس
بسته الماس

یک نفر عکاس و سه نفر فیلمبردار و سه دوربین فیلمبرداری به همراه نور پردازی حرفه ای و  کرین

و تدوین فیلم مراسم و تدوین دو کلیپ یکی ۵ دقیقه ای و یکی مخصوص اینستاگرام

عکس های مراسم و فیلم تدوین شده بر روی DVD

همچنین فایل اوریجینال همه تصاویر عکاسی شده در مراسم را نیز از نسیم شو هدیه بگیرید.

قیمت : ۲۵۵۰۰۰۰ تومان
سفارش دهید

بسته نقره ای
بسته نقره ای

یک نفر عکاس و سه نفر فیلمبردار و سه دوربین فیلمبرداری به همراه کرین و نور پردازی حرفه ای و تصویربرداری هوایی (هلی شات)

و تدوین فیلم مراسم و تدوین دو کلیپ یکی ۵ دقیقه ای و یکی مخصوص اینستاگرام

عکس های مراسم و فیلم تدوین شده بر روی DVD

همچنین فایل اوریجینال همه تصاویر عکاسی شده در مراسم را نیز از نسیم شو هدیه بگیرید.

قیمت : ۳۰۰۰۰۰۰ تومان
سفارش دهید

بسته طلایی
بسته طلایی

یک نفر عکاس و دو نفر فیلمبردار و دو دوربین فیلمبرداری به همراه کرین و نور پردازی حرفه ای و کارگردانی و سوئیچ سر صحنه

و تدوین فیلم مراسم و تدوین دو کلیپ یکی ۵ دقیقه ای و یکی مخصوص اینستاگرام

عکس های مراسم و فیلم تدوین شده بر روی DVD

همچنین فایل اوریجینال همه تصاویر عکاسی شده در مراسم را نیز از نسیم شو هدیه بگیرید.

قیمت : ۳۳۵۰۰۰۰ تومان
سفارش دهید

بسته کهربا
بسته کهربا

یک نفر عکاس و سه نفر فیلمبردار و سه دوربین فیلمبرداری به همراه کرین و نور پردازی حرفه ای و تصویربرداری هوایی (هلی شات) و کارگردانی و سوئیچ سر صحنه

و تدوین فیلم مراسم و تدوین دو کلیپ یکی ۵ دقیقه ای و یکی مخصوص اینستاگرام

عکس های مراسم و فیلم تدوین شده بر روی DVD

همچنین فایل اوریجینال همه تصاویر عکاسی شده در مراسم را نیز از نسیم شو هدیه بگیرید.

قیمت : ۳۸۵۰۰۰۰ تومان
سفارش دهید

بسته ویژه
بسته ویژه

یک نفر عکاس و چهار نفر فیلمبردار و چهار دوربین فیلمبرداری به همراه کرین و نور پردازی و  واحد سیار

و تدوین فیلم مراسم و تدوین دو کلیپ یکی ۵ دقیقه ای و یکی مخصوص اینستاگرام

عکس های مراسم و فیلم تدوین شده بر روی DVD

همچنین فایل اوریجینال همه تصاویر عکاسی شده در مراسم را نیز از نسیم شو هدیه بگیرید.

قیمت : ۴۵۵۰۰۰۰ تومان
سفارش دهید

بسته حرفه ای
بسته حرفه ای

یک نفر عکاس و چهار نفر فیلمبردار و چهار دوربین فیلمبرداری به همراه کرین و نور پردازی و تصویر برداری هوایی (هلی شات) و واحد سیار

و تدوین فیلم مراسم و تدوین دو کلیپ یکی ۵ دقیقه ای و یکی مخصوص اینستاگرام

عکس های مراسم و فیلم تدوین شده بر روی DVD

همچنین فایل اوریجینال همه تصاویر عکاسی شده در مراسم را نیز از نسیم شو هدیه بگیرید.

قیمت : ۵۱۰۰۰۰۰ تومان
سفارش دهید